Top Event / Story
ಸಂತೊಸ್, ದೂಖ್ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆಲಿಸಾಂವಾಂ: ಕವಿ ಕಹ್ಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನಾಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

ಜೆದ್ನಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಲೆಬನಾನ್ ಶೆರಾಂತ್ ರಾವ್ಲಾಂ, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಭೋವ್ ಸಂತೊಸ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ: ದರ್ಯೊ ಆನಿ ದೊಂಗ್ರಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ಇಗರ್ಜೊ, ಆನಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಚ್ಯಾ ವೊಣದಿಂಚೆರ್ ಉಮ್ಕಳಾಯಿಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ; (ಕವಿತಾ ವಾ ತತ್ವಾಂ), ತಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಆಜೂನ್ ಖಂಚುನ್ ಉರ್‍ಲಾಂ. Our lives are like quilts - bits and pieces, joy and sorrow, stitched with love. ಅರಬ್ ದೇಸಾಂನಿ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಶಿಯನ್ ಕವಿತಾ, ಗಝಲಾಂ ಚಡಿತ್ ಪ್ರಚಲಿತ್. ಸೂಫಿ ಸಾಹಿತ್ ಸಯ್ತ್ ಚಡಿತ್ ಲೋಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್‍ತಾ. ಖಹ್ಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಲೆಬನಾನ್ ಮುಳಾಚೊ ಕವಿ, ಜಾವ್ಯೆತ್ ತೊ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಲೆಬನಾನಾಂತ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆನ್ ಲೆಬನಾನಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಅರಬ್ ದೆಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲೊ...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಆಮಗೆಲೆ
- ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್, ಮಂಗಳೂರು
ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಂಲೊ ಸಮಾಜ್ ಖಂಯ ಆಸಲ್ಲೊ, ಕಸೊ ಆಸಲ್ಲೊ ಎಕಾ ಕಾಳಾರ! ಆಜ್ ಖಂಯಸರ ಪಾವಲಾ? ಸರಸ್ವತಿಲ್ಯಾ ನ್ಹೆಸಣಾರ ತಾಂಬಡೊ ರಂಗ, ಸಗಳ್ಯಾಂನಿ ಗೋಲಿಚೊ ಆವಾಜ, ಕಾನಾಂಕ ಸಮದಿರಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂಚಿ ಗಾಜ ಆಯಕನಾ, ಬದಲಾ ಡಿ.ಜೆ.ಚೊ ಕರಕರೊ ಆವಾಜ...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ಮೌನ್ ರುದಾನ್
- ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಞ್ ಆಂಜೆಲೊರ್
ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸದಾಂಕಾಳ್ ಆಮಾಸ್ ನಖ್ಖಿ ಜಾತಾನಾ ಮೊನ್ಯಾ ರುದಾನಾಂಕ್ ಸಗ್ಳಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಲ್ತಾ, ಕಾಂಪ್ತಾ. ಹ್ಯೆ ದುಖಿಕ್ ಚಂದ್ರೆಮ್ ಲೆಗುನ್ ಗಿತಾಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾ. ಆನಿ ಕಸಲಿಂ ಗಿತಾಂ? ಆಮಾಶೆಚಿಂ ಗಿತಾಂ. ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಹ್ಯೆ ದುಖಿಕ್ ಶಮನ್ ಕರ್‍ಚಿ ಸಕತ್ ನಾ...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
ಓಹ್ಹ್!
- ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ್
ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ್ ಕನ್ನಡಾಚೊ ಉಂಚ್ಲೊ ಕವಿ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತಾಣೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾದೆಮಿಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ. ತಾಚ್ಯಾ 'ಅರಬ್ಬಿ' ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತೀರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ಶ್ಹೆರಾಂ, ಶಿಯಾಸಣಾಂ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರ್
- ರುಡ್ಯಾರ್ಡ್ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್
ಆಪುಟ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಶಾಹಿ ಕವಿ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್, ಆಜ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾ ಭಾಯ್ರ್ ವಾಡುನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜೊಡಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚ್ಯಾ ವೊಳಿಂನಿ ಮಾತ್ರ್. ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತೀರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾನ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಯಾ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

News
’ಕವಿತಾ ಸಂಭ್ರಮ್’ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಫೆಬ್ರೆರಾಚ್ಯೆ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಯಾಲರಿ ಓರ್ಕಿಡ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ’ಕವಿತಾ ಸಂಭ್ರಮ್’ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ ವೆಳಾರ್ ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Criticism
ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ’ಬಜಾರ್’ ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ವೊಳ್ಕೆ ಲೇಖನ್ : ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್, ಕೆಲರಾಯ್
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಿಣಿ ಆನಿ ಜಿವಿತಾ ಮಧ್ಲೊ ಅಂತರ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲಿ ಜಿಣಿಚ್ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ ಭರುನ್ ಮನಿಸ್ ಜಿಯೆತಾನಾ ತೊ ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Essays
ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್
ಪಪ್ಪಾ ವಾಂಗ್ಡಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಶದಾಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮ್ಮೆಲನಾಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರ್ಯಾವಳೀಂಕ್ ವಚ್ಪಾಕ್ ಖೂಬ್ ಆವಡ್ಟಾಲೆಂ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Columns
Kavita Trust Videos
 
World News