ಬೆಳಾಚೆ ಧರ್ತೆಕ್ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪಾವ್ಸಾನ್ ಭಿಜಯಿಲ್ಲೆಂ ಸತ್ರಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಸತ್ರಾವಿ ಆವೃತ್ತಿ ಹ್ಯಾಚ್ 2023 ಜನೆರಾಚೆ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊವ್ಪಿ, ಕವಿ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾಚ್ಯಾ ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ವ್ಹಡೆ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಚಲ್ಲಿ.  ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊವ್ಪಿ, ಸಂಪಾದಕ್ ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಪ್ರಭು, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಗೋವಾ ಹಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಆನಿ ಲೇಖಿಕಾ ಅನ್ವೇಷಾ ಸಿಂಗ್‌ಬಾಳ್, ತಶೆಂಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ ಹಾಂಣಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಫುಲಾಂ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಬೊವ್ನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. बेळाचे धरतेक काव्याळ पावसान भिजयिल्लें सत्रावें कविता फेस्त    

 

Top Event / Stories

ಇಂದು ಗೇರಸಪ್ಪೆಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2022

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ದಿಂವ್ಚೊ 2022 ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಇಂದು ಅಶೋಕ್ ಗೇರಸಪ್ಪೆ ಹಿಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ರುಪಯ್ 25,000 ನಗದ್, ಸ್ಮರಣಿಕಾ, ಪ್ರಶಸ್ತೆ ಪತ್ರ್ ಆಟಾಪ್ಚೊ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜನೆರ್ 8, 2023 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬೇಳಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸತ್ರಾವ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಿಕಾ ಭೆಟಯ್ತಲೆ. ಚಿತ್ರಾಪುರ್ ಸಾರಸ್ವತ್ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ 1941 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಜ್ಯೂನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೆ ಇಂದು ಗೇರಸಪ್ಪೆಚೊ ಆಜೊ ಕಾರ್ಕಳ್ಚೊ. ಕಾಂಯ್ ಶೆಂಭರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಗೊಂಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ತೆಲಾಚೊ, ತಾಂದ್ಳಾಚೊ, ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮಾಚೊ ವ್ಯಾಪಾರ್-ವಯ್ವಾಟ್ ಆಸಲ್ಲೊ. ತಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ...

ಬಿರಿ ಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್ - ಸೀಸನ್ 1: ಆರ್ಯ ಧರ್ಗಾಳ್ಕಾರಾಕ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣಾಚೊ ಕುರೊವ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ’ಬಿರಿ ಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್ - ಸೀಸನ್ 1' ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಚೆಂ ಫಳಿತಾಂಶ್ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಬಿಚೊಲಿಂಚಿ ಚಲಿ ಆರ್ಯ ದಿಲೀಪ್ ಧರ್ಗಾಳ್ಕಾರ್ ಹಿಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೆರ್ಮುದೆ-ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ ಹಾಂಗಾಚಿ ಚಲಿ ಡ್ಯಾನಿಕಾ ಪಹಾಲ್ ಹಿಕಾ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ ತರ್, ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಡ್ಗಾಂವ್ಚಿ ಚಲಿ ಶರ್ವಾನಿ ನಾಯ್ಕ್ ಹಿಣೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾಚ್ 2022 ನವೆಂಬರ್ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ರಾತಿಂ 9 ವೊರಾಂಚೆರ್ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಟೆಲಿವಿಶನಾಚೆರ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಅಖ್ರೇಚ್ಯಾ ಎಪಿಸೋಡಾವೆಳಾರ್ ವಿಜೇತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲಿಂ. ಆರ್ಯ ಧರ್ಗಾಳ್ಕಾರ್ ಹಿಕಾ ರುಪಯ್ 25,000, ಸ್ಮರಣಿಕಾ ಫಾವೊ ಜಾತಾನಾ, ...

Poems

.. ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಜಲ್ಮೊವ್ನ್ ಧಾಡ್

ಫಾತಿಮಾ ರಲಿಯಾ / ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ -

ಮನೀಸ್ ಸಮಾಜಾಂತ್ಲಿ ಜೀವಿ. ಸಮಾಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ವೆಗ್ಳೊ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತರೀ ಕಠಿಣ್. ..

ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ

ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಡ್ಗಾಂವ್ಕಾರ್ -

ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿಂ ವಿಜ್ಮಿತಾಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಯ್ಮಾಂ ವರ್ಣುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಯೆದೆಶ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಕೆದೊ ವ್ಹಡ್ ...

ಧವೆಂ ಮಾಜರ್, ಕಾಳೆಂ...

ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ್ -

ಮ್ಹಜೊ ಕವಿಮಿತ್ರ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಲಾನ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಸ್ಕೊಲರ್‌‍ಶಿಪ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಖಾತೀರ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ತೀನ್-ಚ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ...

ಓಹ್ಹ್!

ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ್ -

ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ್ ಕನ್ನಡಾಚೊ ಉಂಚ್ಲೊ ಕವಿ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತಾಣೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾದೆಮಿಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ. ತಾಚ್ಯಾ 'ಅರಬ್ಬಿ' ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹಾಂತ್ಲಿ ...

Essays

ಉದ್ಯಾವರಾಕ್ ಉಂಚಾಯ್ ದಿಲ್ಲೊ ರಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ್

ರಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ್ ಎಕ್ಲೊ ಕವಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ತಶೆಂ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್. 1918 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ತೊ ಜಲ್ಮಲೊ. ದುಮಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವ್ ಆನಿ ರೆಜಿನಾ ಲುವಿಸಾಚೊ ...