Top Event / Story
ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಅಂಕಣ್: ಜಿಣಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ - ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಞ್, ಆಂಜೆಲೊರ್

ಹಾಂವ್ ಕವಿತೆಚೊ ಪಕ್ಕಾ ಭಕ್ತ್. ಕವಿತೆಚೆಂ ಪಾಂಡಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾರ್ಗನ್ಸ್ ವಾಪರ್‍ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕವಿತೆ ವಯ್ಲೆಂ ಪಾಂಡಿತ್ಯ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್‍ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ಬೆಶ್ಟೆಂಚ್ ಕವಿತೆಚೊ ಪ್ರೇಮಿ. ಜಾಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಂಯ್ ಚಡ್ ನಾಂಚ್. ಕೆದಳಾ ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿ ಕವಿತೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮಾಲ್ವಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಆನಿ ಹೊ ಗೂಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಆಸಲ್ಲೋಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಭಾರತೀಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ಸಂಗೀತಾಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್‍ತಾಲೊಂ. ಜಾಂಬಾಯೊ ಕಾಡೊಂವ್ಚಿಂ ಪದಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೆಂ ವಿವರಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ದೀಸ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಚಪ್ ಚಡುನ್, ಮತ್ ಪರಿಪಿಕಾಯೆನ್ ಜೂನ್ ಜಾತಾನಾ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಎಸ್. ಡಿ. ಬರ್ಮನಾನ್ ಗಾಯ್ಲಲಿಂ ಪದಾಂ...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಕವಿತೆಚಿ ಸಕತ್....?
- ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ
ಕವಿತಾ ಕಿತೆಂ ಪುರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ? ಕಿತೆಂ ಪುರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕನಾ ಮ್ಹಣುನ್ ವಿಚಾರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ! ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕುರ್‍ವೊನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಕೊಣ್ ಕಶೆಂ ಜೀವ್ ಭರುಂಕ್ ಸಕತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕಚ್ ಜಾಯ್ನಾ...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ಅಧುರೆಂ ಸ್ವಪಣ್
- ರೊನಿ ಲುವಿಸ್, ತಲ್ಲೂರ್
ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕ್ಯೆ ಚಲಿಯೆಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಸಾತ್. ತಿಚೊ ಚಲೊ ತಿಕಾ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲಾ. ತಿ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸೊರ್ಮುಣಾಂತ್ ಲಾಸುನ್ ಆಸಾ. ಕೊಣ್‌ಯ್ ನಾಂತ್ ತಿಕಾ ಬಚಾವ್ ಕರ್‍ತಲಿಂ. ಉದಕ್ ಘಾಲುನ್ ಉಜೊ ಪಾಲ್ವಯ್ತಲಿಂ. ಯೇಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಯೆಂವ್ಚೊ ದಿಸನಾ...
ಚಿಚಾಯ್
ತುಕಾ ಖಂಯ್ ದೆಂವುಂಕ್?
- ಸ್ಟೀಫನ್ ವಾಮಂಜೂರ್
ತರ್ನಾಟ್‍ಪಣಾರ್ ಅಸಲಿಂ ಚಂಚಲ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಸಹಜ್. ಪುಣ್ ’ಮೊರೇಲಿಟಿ’ ಗಳ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಸುಳೊ ಖೊರ್ಜುಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಖೊರ್ಜುತಾನಾ, ಕಿತೇಂಯ್ ತೊಂಡಾಂಕ್ ವ್ಹರ್‍ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಂ ಹಜಾರ್ ಚಿಂತಾಯ್. ಎಕ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಜಾತಾಯ್...
ಚಿಚಾಯ್
ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಹಾವಯ್ತಲೆ
- ಜಂಬಣ್ಣ ಅಮರಚಿಂತ
ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕನ್ನಡ ಥಾವ್ನ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಜಂಬಣ್ಣ ಅಮರಚಿಂತ ಹಾಚಿ ಕವಿತಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಹಾವೊಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕವಿಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ 'ಕೊರವ' ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚೆಂ. ಎಕಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಉರನಾಸ್ತಾಂ ಗಾಂವಾನ್ ಗಾಂವ್ ಭೊಂವ್ಚಿ ಜಾತ್ ಹಿ. ಆಮಿ ಲ್ಹಾನ್...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

News
’ಕವಿತಾ ಸಂಭ್ರಮ್’ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಫೆಬ್ರೆರಾಚ್ಯೆ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಯಾಲರಿ ಓರ್ಕಿಡ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ’ಕವಿತಾ ಸಂಭ್ರಮ್’ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ ವೆಳಾರ್ ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Criticism
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 10: ಚೈನೀಸ್ ಕವಿ ಲೀ ಬಾಯ್ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್
ಹ್ಯಾ ಅಗಾಧ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಂತ್ ’ಪೃಥ್ವಿ’ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಣ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಕಣಾಂತ್ ಜಿಯೆತಲೊ ಮನಿಸ್ ಏಕ್ ಧುಳಿಚೊ ಕಣ್. ಪುಣ್ ಮನಿಸ್ ಜಿಯೆತಾ ಹಿ ಪೃಥ್ವಿಚ್...   चिचाय/ಚಿಚಾಯ್

Essays
ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್: ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆ ಫೊರ್, ಡಿಜಾಯ್ನ್, ತಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ - ಸರ್ವ್ ಕವಿತಾಮಯ್
ಪುಸ್ತಕಾಂ, ಎಕಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಹಾಡುನ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಲೇಖಕ್ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾನ್ ಭೋವ್ ಸುಂದರ್ ರಿತಿನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಪ್ರಬಂಧ್ ಹಾಂಗಾಸರ್...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Columns
Kavita Trust Videos
World News