ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಮುಂಬಯ್ ಶೆರಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಮಿರಾರೋಡ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ತೆಂಬ್ರಾಚ್ಯೆ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ವೊರಾಂಚೆರ್ ಮಿರಾರೋಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ. ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಚೆ ಮಿರಾರೋಡ್ ಸಂಯೋಜಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆ....ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Top Event / Story
ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚ್ಯಾ ’ಆಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್’ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚೊ ಚವ್ತೊ ಕುರೊವ್
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಖಜಾನಿ, ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾಕ್ 2015ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆಚೊ ಡೊ. ಟಿ. ಎಮ್. ಎ. ಪೈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕವಿತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ’ಆಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್’ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಸಂಘ್ (AIKWO) ತಶೆಂಚ್ ವಿಮಲ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಲಾಭ್ಚೊ ಹೊ ಚವ್ತೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್ 184 ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ 43 ಕವಿತಾ ತಶೆಂಚ್ 19 ಚುಟ್ಕುಲಾಂ ಆಟಾಪ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಡೊ. ಟಿ. ಎಮ್. ಎ. ಪೈ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರುಪಯ್...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಇಮಾಜ್
- ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್
ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರತಿಮಾಂಚಿ ಆನಿ ಪ್ರತೀಕಾಂಚಿ ಸಿರಿ. ತೊ ಪ್ರತಿಮಾ ಉಬ್ಯೊ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತ್ಯೊ ಪ್ರತಿಮಾ ಪ್ರತೀಕಾಂನಿ ಸಜೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಉಸ್ತಾದ್. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಹ್ಯೊ ಪ್ರತಿಮಾಂ, ಪ್ರತೀಕಾಂ ಚೆಪುನ್ ಚೆಪುನ್ ಕವಿತೆಂನಿ ಯೇನಾಂತ್...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
ಕಾವ್ಯಾ
- ಜೆರಿ ರಸ್ಕಿಂಞ್ ಆಂಜೆಲೊರ್
ಸಮಾಜಾಂತ್ ಜಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಘಡ್ತಾತ್, ತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ತಶೆಂ ಬರ್‍ಪಾಂನಿ - ಕವಿಂನಿ ತಶೆಂ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಹಾಡಿಜಾಯ್. ಹಾಕಾ ಗೊವಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಚಿ ಕವಿತಾ ಉದೆಲ್ಯಾ. ಕಾವ್ಯಾ ನಾಂವಾಚಿ ಎಕ್ಲಿ ಚಲಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಸ್‍ಪಾಸ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಎಕಾ ...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
ವಾರ‍್ಯಾಚೊ ವೆಪಾರ್
- ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್
ತೀನ್ ನಮುನ್ಯಾಚೆ ವೆಪಾರಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾತ್. ಎಕ್ಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಹೊಂದುನ್ ಆಸಾ. ಎಕ್ಲ್ಯಾವಿಣೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಪೊಟ್ ಭರನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಕೊಣ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟೊಂವ್ದಿ, ಹಾಂಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬೊಂವ್ಚೆ ಖಾತೀರ್, ಹಾಂಚೊ ವೆಪಾರ್ ವಾಡೊಂವ್ಚೆ ಖಾತೀರ್...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಫ್ಯಾಶನ್
- ಪಿ.ಜೆ.ಕರುಗಳ್ನಡೆ, ಬಾರ್ಕುರ್.
ಆದಿಂ ನ್ಹೆಸುಂಕ್ ವಸ್ತುರ್ ನಾತಲ್ಲೆಂ. ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ವೆಂಗುನ್ ರಾವಲ್ಲಿ. ತರೀ ಮಾನ್-ಮಾನ್ಸುಗೆಕ್ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲೊ ಮನೀಸ್ ಧ್ಯಾನ್ ದಿತಾಲೊ. ಕೂಡ್ ಉಗ್ತಿ ದವರಿನಾತಲ್ಲೊ. ಆಜ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ. ನ್ಹೆಸುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾ. ತರೀ ಮಾನ್-ಮಾನ್ಸುಗೆಕ್ ಭಾಜುನ್ ಖೆಲಾಂ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

News
ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ವಸಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ತೆಗಾಂ ಯುವಜಣಾಂ ಸೆಮಿ-ಫೈನಲಾಕ್
’ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್’ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲೊ ಸುರ್‍ವಿಲೊ ಪಾಂವ್ಡೊ ಹ್ಯಾಚ್ ...   चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

Criticism
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 12: ಜರ್ಮನ್ ಕವಿ ಯೊಹಾನ್ ವೊಲ್ಫ್‌ಗಂಗ್ ಫೊ‌ನ್‌ ಗಾಥಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್
ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಎಕೊಡಿ ನದರ್ ಮಾರುನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ತೀನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಹಂತಾಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾತ್; ಜನನ್, ಮರಣ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದೊನಾಂ ಮದ್ಲಿ ಆವ್ದಿ ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Essays
ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್
ಪಪ್ಪಾ ವಾಂಗ್ಡಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಶದಾಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮ್ಮೆಲನಾಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರ್ಯಾವಳೀಂಕ್ ವಚ್ಪಾಕ್ ಖೂಬ್ ಆವಡ್ಟಾಲೆಂ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Columns
Kavita Trust Videos
 
World News