ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 13: ಎವ್ಜಿನೆಯೊ ಮೊಂತಾಲೆಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್
'ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಾಲ್ಯಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಕರ್ನ್ಯೊ, ಆಮ್ಚೆಂ ಫಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭವಿಷ್ಯ್. ಉಜ್ವಾಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಳ್' - ಹಿಂ ತಾತ್ವಿಕ್ ಉತ್ರಾಂ ವೈದಿಕ್ ಬುಕಾಂನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ವೇದಾಂತ್ಲಿಂ ಹಿಂಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಾಪುರುಶಾಂನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿಂನಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ, ಜಾವ್ಯೆತ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್, ಜಾವ್ಯೆತ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ, ಜಾವ್ಯೆತಾ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ... ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Top Event / Story
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಕೇರಳ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ 'ಮಹಿಮಾ' ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ ವಾರಾಡೊ ವಾರ್ತಾಪತ್ರ್ ಹಾಂಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಕೇರಳ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಸಾತ್ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಖಾತೀರ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಒಕ್ಟೋಬರಾಚ್ಯೆ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೈಂಟ್ ಮೊನಿಕಾ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೇರಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಕೊಲ್ಲಂಗಾಣ, ಬೆಳಾ, ಕುಂಬ್ಳೆ ಆನಿ ಕಯ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ತೀಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲ್ಲೊ. ಸುರ್‍ವೆರ್ ವಾತ್ ಜಳೊವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಜಾಲಿ. ವೆದಿಚೆರ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಫಾ. ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಮಹಿಮಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಹಸಂಪಾದಕ್ ರಾಜು ಉಕ್ಕಿನಡ್ಕ, ಮಹಿಮಾ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀ ...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಮುಖಾವಟ್
- ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ
ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರಾಂವಿಶಿಂ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ನಿದ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಾವಿಶಿಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉಲಯ್ತಾ. ಮಾರ್ನೆಮಿಚ್ಯಾ ವಾಗಾಂಚೊ ನಾಚ್ ಏಕ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರುನ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂವಿಶಿಂ ಕವಿ ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಉಲಯ್ತಾ.....
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ಲೈಬ್ರೆರಿ ಆನಿ ಗುದಾಂವ್
- ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ
ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಸಂಧಿ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವೇಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಾ ಜಾಲಾ. ಗಿನ್ಯಾನಾಚಿಂ ಗಿಂಡ್ಲಾಂ ಗುದಾಂವಾಂನಿ ಘೊರೆತಾತ್. ಹಿಂ ಗಿನ್ಯಾನಾಚಿಂ ಗಿಂಡ್ಲಾಂ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಮತಿಂತ್ ಶಿಜ್ತಾತ್, ತವಳ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮಿ ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಇಮಾಜ್
- ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್
ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರತಿಮಾಂಚಿ ಆನಿ ಪ್ರತೀಕಾಂಚಿ ಸಿರಿ. ತೊ ಪ್ರತಿಮಾ ಉಬ್ಯೊ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತ್ಯೊ ಪ್ರತಿಮಾ ಪ್ರತೀಕಾಂನಿ ಸಜೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಉಸ್ತಾದ್. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಹ್ಯೊ ಪ್ರತಿಮಾಂ, ಪ್ರತೀಕಾಂ ಚೆಪುನ್ ಚೆಪುನ್ ಕವಿತೆಂನಿ ಯೇನಾಂತ್...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
ಕಾವ್ಯಾ
- ಜೆರಿ ರಸ್ಕಿಂಞ್ ಆಂಜೆಲೊರ್
ಸಮಾಜಾಂತ್ ಜಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಘಡ್ತಾತ್, ತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ತಶೆಂ ಬರ್‍ಪಾಂನಿ - ಕವಿಂನಿ ತಶೆಂ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಹಾಡಿಜಾಯ್. ಹಾಕಾ ಗೊವಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಚಿ ಕವಿತಾ ಉದೆಲ್ಯಾ. ಕಾವ್ಯಾ ನಾಂವಾಚಿ ಎಕ್ಲಿ ಚಲಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಸ್‍ಪಾಸ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಎಕಾ ...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

News
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಉಡುಪಿ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ದಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಶನ್ಸ್ ಹಾಂಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಉಡುಪಿ ಪಾಂವ್ಡೊ, ಹ್ಯಾಚ್...   ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

Criticism
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 12: ಜರ್ಮನ್ ಕವಿ ಯೊಹಾನ್ ವೊಲ್ಫ್‌ಗಂಗ್ ಫೊ‌ನ್‌ ಗಾಥಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್
ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಎಕೊಡಿ ನದರ್ ಮಾರುನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ತೀನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಹಂತಾಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾತ್; ಜನನ್, ಮರಣ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದೊನಾಂ ಮದ್ಲಿ ಆವ್ದಿ ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Essays
ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್
ಪಪ್ಪಾ ವಾಂಗ್ಡಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಶದಾಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮ್ಮೆಲನಾಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರ್ಯಾವಳೀಂಕ್ ವಚ್ಪಾಕ್ ಖೂಬ್ ಆವಡ್ಟಾಲೆಂ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Columns
Kavita Trust Videos
 
World News