Kavita Lekhanam

ಕವಿತಾ ಆನಿ ಜೀಣ್: ನರೇಂದ್ರ ಬೊಡ್ಕೆ

ಕವಿತಾ ಫಕತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ನಾಸ್ತಾ.  ತಿ ಜಿಣೆಂತೂಯ್ ಆಸ್ತಾ.  ಜಿಣೆಂತ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಸೊದುನ್ ಕಾಡಪ್ ಆನಿ ತಿ ಉತ್ರಾಂನಿ ಪರ್ಗಟಾವಪ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕವಿ ಕರ್‍ತಾ.  ಹೆಂ ತೊ ಕಶೆಂ ಕರ್‍ತಾ ಹೆಂ ಘಡ್ಯೆ ತಾಕಾಯ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ.  ಶಿಲ್ಪಕಾರ್ ಮಾಯ್ಕೆಲ್ ಎಂಜೆಲೊ ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ: ‘ತುಂ ಇತ್ಲಿ ಸೊಬೀತ್ ಶಿಲ್ಪಾಂ ಕಶಿಂ ಘಡಯ್ತಾ?’, ಮಾಯ್ಕೆಲ್ ಎಂಜೆಲೊನ್  ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: ‘ಹಾಂವ್ ಫಾತ್ರಾ ಕಡೆನ್ ಪಳಯ್ತಾಂ ತಾಂತುಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೂರ್ತ್ ದಿಸ್ತಾ.  ಮೂರ್ತಿ ಭಾಯ್ಲೊ ಫಾತರ್ ಹಾಂವ್ ತಾಸುನ್ ಉಡಯ್ತಾಂ’ ಕವಿಚಿ ನದರ್ ಅಶಿ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಫಾತರ್ ಖಂಯ್ಚೊ ಆನಿ ಮೂರ್ತ್ ಖಂಯ್ಚಿ ಹೆಂ ತಾಕಾ ದಿಸುಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಗಂಗಾ ಹಿ ಭಾರತಾಂತ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ್ ನ್ಹಯ್. ಗಂಗೋದಕ್ ತೊಂಡಾಂತ್ ಘಾಲುನ್ ಮರ್‍ಪಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ಧರ್ಮಿಕ್ ಮನೀಸ್ ಬಾಳ್ಗಿತಾ. ಗಂಗಾ ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ್, ಜೀವನ್, ವ್ಹಾವಪ್.. ಮಾಧವ್ ಬೋರ್ಕರ್ ಗಂಗೆ ಕಡೆನ್ ಪಳೆತಾ ಆನಿ ಬರಯ್ತಾ-

 

‘ಗಂಗೆ ಗಂಗೆ
ಸುಖಾಂತ್ ರಾವ್
ದುಖಾಂತ್ ವ್ಹಾವ್’

ತಿನೂಚ್ ವಳಿಂಚಿ ಕವಿತಾ, ಪುಣ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮನ್ಶಾಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉಗ್ತಿ ಕರುನ್ ದಾಖಯ್ತಾ.  ಗಂಗಾ ಸುಖಾಂತ್ ರಾವ್ಪಾಕ್ ಜಾಯ್, ತಿಕಾ ಆಮಿ ಪ್ರದುಶೀತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿಚೆ ದೆಗೆರ್ ರಾವ್ಪಿ ಆಮಿ ಬಾರತೀಯ್ ಸುಖಿ ಉರ್‍ತಲೆ. ಪುಣ್ ಸುಖ್ ಹಿ ಕಲ್ಪನಾ ತಶಿ ಚಂಚಲ್ ಆಸ್ತಾ.  ಸುಖಾ ಫಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದೂಖ್ ಯೆತಚ್ ಅಶೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ತರೀ ಜಿಣೆಚೊ ಪ್ರವಾಸ್ ಪುಡೆಂ ಫುಡೆಂ ವಚುಂಕ್ ಜಾಯ್.  ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾ ತೆಂ ದೂಕ್, ವೇದನೆಚೆಂ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.  ತೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಆಸ್ಪಾಕ್ ಜಾಯ್. ಕೊಣಾ ಖಾತೀರ್ ತರೀ ಮನೀಸ್ ಕರ್‍ತಾ ತೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಫಳ್ ಮೆಳ್ಟಾ, ತೆನ್ನಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಕಾಂ ಯೆತಾತ್ ತಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಆಸ್ತಾತ್.  ಉದ್ಕಾ ಸಾರ್ಕಿ ಪವಿತ್ರ್ ಗಂಗಾ ಹಿ ಸತತ್ ವ್ಹಾಂವ್ಪಿ ಆಸ್ಪಾಕ್ ಜಾಯ್. ಜೀಣ್ ಹಿ ಲೆಗೀತ್ ಅಶೀಚ್ ಆಸ್ಪಾಕ್ ಜಾಯ್. ಅಶಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಶ್ಯಾಚ್ ಅರ್ಥಾಚೆ ತರಂಗ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್‍ತಾ. 

ಕವಿತೆಂತ್ ಆಮ್ಕೊಚ್ ಏಕ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಗ್ರಹ್ ಧರ್‍ಪಾಚಿ ಕಾಂಯ್ ಗರಜ್ ನಾ.  ಕವಿತಾ ಹಿ ಏಕ್ ಜನೆಲ್ ಆಸ್ತಾ. ಕವಿ ತ್ಯಾ ಜನೆಲಾಚಿ ಫಾಸ್ಕಿ ಆಖೂನ್ ದಿತಾ. ರಸಿಕಾನ್ ಜನೆಲ್ ಉಗಡ್ಪಾಚೆಂ ಆನಿ ಜಿಣೆಚೆಂ ವಾರೆಂ ಆಂಗಾರ್ ಘೆವ್ಪಾಚೆಂ.

ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಾನ್ ಹೊವ್ಯೊ ಬರಯ್ತಾಂ ಬರಯ್ತಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಏಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್ಯ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.  ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್:

‘ತೆಣೆ ಕಾರಣೆಂ ಮೀ ಬೋಲೆನ್
ಬೋಲಿ ಅರೂಪಾಚೆ ರೂಪ್ ದಾವಿನ್
ಅತೀಂದ್ರೀಯ್ ಪೀರ್ ಭೊಗವೀಣ್
ಇಂದ್ರಿಯಾಂ ಕರವಿ’

ಜಾಂಕಾಂ ರೂಪ್ ನಾ ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ರೂಪ್ ದಿವ್ಪಾಚಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ ಕರ್‍ತಾ. ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಜೆಂ ನಿರಾಕಾರ್ ಆಸ್ತಾ ತಾಕಾ ತೊ ಆಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಶಕ್ತಾ.  ಚಿಕಣ್‍ಮಾತ್ಯೆಚೊ ಗಣಪತಿ ಜಾತಾ ಆನಿ ಪೂಜಾ ಜಾತಕಚ್ ದೇವ್ ಜಾತಾ. ಗಜಾಲ್ ಕಿತ್ಲೀಯ್ ಅತೀಂದ್ರಿಯ್ ಆಸ್ಲಿ ತರೀ ತಿಚೊ ಅಣ್‌ಭವ್ ಘೆವ್ಪಾಕ್ ಇಂದ್ರಿಯಚ್ ಲಾಗ್ತಾ.  ಕವಿಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಆಮಿ ಭಂವರ್ ಹೊ ದುಷ್ಟ್ ಮಾನ್ತಾತ್.  ತೊ ಸಾಳ್ಕಾಚ್ಯಾ ಫುಲಾಂಕ್ ಪೊಖರ್‍ತಾ ಅಶೆಂ ಮಾನ್ತಾತ್.  ಪುಣ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಾಂಚಿ ನದರಚ್ ವೆಗ್ಳಿ. ತೆ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್:

‘ಕಮಳಾವರಿ ಭೃಮರ್
ಪಾಯ್ ಠೆವಿತಿ ಹಳೂವರ್
ಕುಚಂಬೆಲ್ ಕೇಸರ್
ಇಯಾ ಶಂಕಾ’

ಸಾಳ್ಕಾಚೆರ್ ಭಂವರ್ ದೆಂವ್ತಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಸಂಗಾಚೆ ತಾಂಣಿ ವರ್ಣನ್ ಕೆಲಾಂ, ಕಿತ್ಲೊ ಸವ್ಕಾಸ್ ತೊ ದೆಂವ್ತಾ, ನಾಜೂಕ್‌ಶ್ಯಾ ಕೇಸರಾಕ್ ದುಖಾಪಾತ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣು ಭಿಯೆತಾ.  ಹ್ಯಾ ಭಂವರಾಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಾನ್ ಘಡಯ್ಲಾಂ.

ತುಕಾರಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್ ‘ಆನಂದಾಚೆ ಡೋಹಿ ಆನಂದ್ ತರಂಗ್, ಆನಂದಚಿ ಅಂಗ್ ಆನಂದಾಚೆ’.

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಂತ್ಲೊ ಆನಂದಾಚೊ ಖೆಳ್ ದಿಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಸಗ್ಳೆ ಪ್ರಸ್ನ್ ಸೊಂಪ್ತಾತ್.  ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ಶಾ ಕಣಾನ್ ಪ್ರಚಂಡ್ ಉರ್ಜಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾತಾ.  ತಿ ವಾಡತ್ ವಾಡತ್ ವತಾ.  ಕಾಳ್ಖಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಅತಿವಿಶಾಲ್ ಕೆನ್ವಸಾಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡಾಚಿಂ ಚಿತ್ರಾಂ ಉಮಟ್ಟಾತ್.  ತೊ ಕಾಳೊಖ್ ಆಮ್ಚೊ ಆದಿ ಪುರೂಸ್.  ಪೃಥ್ವಿಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಂತ್ ಕಾಯಿಂಚ್ ನಾಸ್ತಾ. ಕಾಳ್ ನಾ, ಮ್ಯಾಟರ್ ನಾ, ಕಾಯಿಂಚ್ ನಾ.  ಖಂಯ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ಕಾಯಿಂಚ್ ನಾ ಆನಿ ಕಾಯಿಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್ ತಾಂತುಂತ್ಲ್ಯಾನೂಚ್ ಉಜ್ವಾಡಾಚೊ ಏಕ್ ಬೊಮಾಡೊ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ.  ಕಾಂಯ್ ಅಬ್ಜ್ ವರ್ಸಾಂ ತಿಗ್ತಾ.  ಕವೀಕ್ ಹ್ಯಾ ನಥಿಂಗ್‍ನೆಸಾಚಿ ಜಾಣೀವ್ ಆಸ್ಪಾಕ್ ಜಾಯ್.  ತರೂಚ್ ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ‘ಬಿರಂಗ್’ಚೊ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜೂಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ.

ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಕಡೆನ್ ಪಳಯ್ತಾ.  ತಾಚೆಂ ದೂಖ್ ತಾಕಾ ಜಾಣ್ವತಾ. ತೆಂ ದೂಖ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್‍ಪಾ ಖಾತೀರ್ ತೊ ಯತ್ನ್ ಕರ್‍ತಾ.  ಹಿ ಲೆಗೀತ್ ಕವಿತಾಚ್ ಆಸ್ತಾ.  ಜೆಜುಚೆಂ ದೂಖ್ ಹಿ ಕವಿತಾಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಬಾಣ್ ಲಾಗುನ್ ಕೃಷ್ಣಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಹಿ ಕವಿತಾಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಬಾಬಾ ಆಮ್ಟೆಚೆಂ ಕಾರ್ಯ್ ಹಿ ಕವಿತಾಚ್ ಆಸ್ತಾ.  ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹಿ ಕವಿತಾಚ್ ಆಸ್ತಾ.  ಉಕ್ತ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಜಿಣೆಕಡೆನ್ ಪಳಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸಗ್ಳೆ ಕಡೆನ್ ಕವಿತೆಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಶಕ್ತಾ.

(ನರೇಂದ್ರ್ ಬೊಡ್ಕೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ‘ಉಜ್ವಾಡಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ’ ಹ್ಯಾ ಯೆತಾ ತ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್)


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚಿ ಆನಿ ಕವಿತೆಚಿ ಖುನಿ-3 :ಬಿ. ವಿ. ಬಾಳಿಗಾ ಆನಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ರಾವಲ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚಿ ಆನಿ ಕವಿತೆಚಿ ಖುನಿ: ಚಾಫ್ರಾ 'ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕಲಾ ರತ್ನ್' ಕೆದಳಾ ಜಾಲ್ಲೊ?

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚಿ ಆನಿ ಕವಿತೆಚಿ ಖುನಿ: ಚುಕಿ ಶಿಕೊಂವ್ಚೆಂ ಧಾ-ವೆ ಕ್ಲಾಶಿಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕ್

ಆಕಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಶ್ನಾಂವೆಳಾರ್ ಧೈರಾನ್ ತೊಂಡ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಬಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೇಜಾಯ್

ಸಂಗೀತಾಕ್ ತಾಳ್ ಸೊಭಾಯ್ ದಿತಾ ತಶೆಂ ಕವಿತೆಕ್ ಛಂದಸ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಸ್ ಅಲಂಕಾರ್ ದಿತಾತ್

ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಸತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲೊ: ಕವಿ ಅಶೋಕ್ ವಾಜಪೇಯಿ

ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾಕ್ ವಿಮಲ ವಿ. ಪೈ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್. 'ಆಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್' ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ತಿಸ್ರಿ ಪ&#

ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್-ಟಾಗೋರಾ ಮಧೆಂ 1930 ವರ್ಸಾ ಚಲಲ್ಲೆಂ ಸಂಗೀತಾ ವಯ್ಲೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್

ಜೆ ಬಿ ಮೊರಾಯಸಾಚ್ಯಾ ಮರ್‍ಣಾಂತ್ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ರಾಟಾಕ್ ಸಾಂಡ್ಲೊ

ಬಂದೂಕೆಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಂಮದೆಂಯ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯೊ ಉಡಿಯೊ- ಜೆಸ್ಲಾವ್ ಮಿಲೋಜ್


More Kavita Lekhanam »